އަޟްޙާ ޢީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް 9 ޖުލައި 2022 ގައި ދަރަަވަންދޫގައި ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފެންކުޅި/ކުލަޖެހުން، ފިރިހެނުންގެ މާލި، އަންހެނުންގެ އަސްރަފުތާޖެހުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ޢީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނީ މެންދުރުފަހު ދަންފަޅީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުން ފެނިގެންދިޔަ ކަންކަމެވެ.

ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު އޮތީ މަންޑި އަދި ފެންކުޅިކުޅުމެވެ.

މެންދުރުފަހު ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދިޔައީ އެތައް ވައްތަރެއްގެ މާލި ތަކަކާއިއެކު ބޭއްވި ފިރިހެނުންގެ މާލި ޕެރޭޑެވެ.

ރަށުގެ ކުދިބޮޑު ފިރިހެނުންގެ މި މާލި ޕެރޭޑުގައި މާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރި ނުވިނަމަވެސް، ކުޅިބެލުމަށާއި، ފޯރިނެގުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަނބަލުންވެސް އައިސްތިބިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވަކި އުމުރެއް ނެތިއެވެ. ރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ އިތުރުން ޢީދަށް މިރަށަށް ދަތުރުކުރި މެހެމާނުންނެވެ.

އެއަށް ފަހު ރަށުގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާ ޖެހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. މިހަރަކާތް ބަލާލުމަށް ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން އެ ސަރަހައްދުތަކަށް އެއްވިއެވެ.

ފިރިހެނުންގެ މާލި --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ފިރިހެނުންގެ މާލި --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ފިރިހެނުންގެ މާލި --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ފިރިހެނުންގެ މާލި --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ފިރިހެނުންގެ މާލި --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ފިރިހެނުންގެ މާލި --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ދަރަވަންދޫގައި ފެންކުޅިކުޅުން/ކުލަޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ދަރަވަންދޫގައި ފެންކުޅިކުޅުން/ކުލަޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ދަރަވަންދޫގައި ފެންކުޅިކުޅުން/ކުލަޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ދަރަވަންދޫގައި ފެންކުޅިކުޅުން/ކުލަޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް

.

ދަރަވަންދޫގައި ފެންކުޅިކުޅުން/ކުލަޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ދަރަވަންދޫގައި ފެންކުޅިކުޅުން/ކުލަޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ދަރަވަންދޫގައި ފެންކުޅިކުޅުން/ކުލަޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ދަރަވަންދޫގައި ފެންކުޅިކުޅުން/ކުލަޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
ދަރަވަންދޫގައި ފެންކުޅިކުޅުން/ކުލަޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް
އަންހެނުންގެ އަސްރަފްތާޖެހުން --- ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު / ވީނިއުސް