ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުނުކޮށްފިނަމަ އެ މައްސަލަ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނުގެ 136 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވަނީ ހަސްމަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝަރީއަތުން ފައިސަލާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު ނޫސްވެރިޔާއަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާއަކީ ކާކުކަން ހާމަކުރުމުގައި އޮތް އާންމު މަސްލަހަތު ބައެއް ހާލަތްތަކަށް ވުރެން ބޮޑު ކަމުގައި ޝަރީއަތަށް ބުރަވެވޭ ނަމަ ނޫސްވެރިޔާއަށް މައުލޫމާތު ދިން މަސްދަރު ޝަރީއަތަށް ހާމަކުރުމަށް ނޫސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ މައްޗަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގަނޫނީ ވަކީލް ނިޝާން ވިދާޅުވީ ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ގާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރާ މާއްދާތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް ޑްރާފްޓްކޮށްފަ ފޮނުވާ ބިލެއްނަމަވެސް ބަހުސްކުރާ މަރުހަލާގައި ގާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޒުވާ ކަންކަން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮމެޓީ މަރުހަލާތަކުގައި ހިނގާ ކަންތަކުގަ ގާނޫނުއަސާސީއާ އިންފާރު ވަކިވެފައިހުރި ކަންތައްތަކާއި އަރައިގަންނަ މަގުތަކެއް އޭގައި އޮތްތޯ ބެލުމާއި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގަ އެކަން ހިނގާ ގޮތްތައް ބެލުމާއި އެކަންކަމަށް ފާރަވެރިވާނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ އެތެރެވަރިއަށް ގާނޫނު ގެނައުން. ގާނޫނުއަސާސީން ވަރަށް މުތުލަގުކޮށްދީފަ އޮތް ހައްގެއް އެއީ މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ. އެ މައުލޫމާތެއް ލިބޭ މީހާގެ މަސްދަރު ހާމަނުކޮށް އެ މައުލޫމާތެއް މީޑިއާގަ ހާމަކުރީމަ އެ މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބާރުއަޅެމަކީ ގާނޫނުއަސާސީން ނަހީކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ ވަރަށް ރިއްޗަށް ލިޔެފަ އޮންނާނެ."
މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާން އިބްރާހީމް

ނިޝާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކުގައިވެސް އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތައް ތަތުބީގުވެގެން އައިގޮތްތަކަށް ބެލިނަމަވެސް ފެންނަން އޮތީ އަސާސީ ހައްގު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފަހަތުން އުސޫލުތަކެއް ގެނެވިފައި އޮތްތަން ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް މަޖުބޫރުވާ ހާލަތަށް ވައްޓާލުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ އިންފާރު ފަހަނައަޅާދިޔުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނިޝާން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގާނޫނެއް ފާސްކުރާއިރު އެ ކުރެވެނީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އެގެންވާނެ ގާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާޒުރުވާ މާއްދާއެއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ ގާނޫނީ އުސޫލުން ބޭރުންކަން މިކަން މި ހިނގަނީ."
މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާން އިބްރާހީމް

ގާނޫނުއަސާސީގަ ބަޔާންކުރާ ތިން މަބްދަޢު އޭގައި ހިމެނޭ އަސާސީ އުސޫލުގެ މައްޗަށް ތަތުބީދުކޮށްގެން ކަންކަން ކުރުމަކީ ތިން ބާރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުނުކޮށްފިނަމަ އެ މައްސަލަ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމުގަ މިޑިއާތަކަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ނިޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރައްވާފައި ވަނީ 18 ޖުލައި 2022 ގައެވެ.