ސްޓެލްކޯގަ ފެން އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް(އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާ އެއްވަރަށް އެބަހުރި ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯގަ ފެން އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއާ އެއްވަރަށް މިހާރު އެބަހުރި ކަމަށާއި ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ 50 މެގަވޮޓްގަ ހަރުކޮށްފައި ހުންނާނީ ސީވޯޓާ ކޫލިން ސިސްޓަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ސިސްޓަމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 900 އަށްވުރެ ގިނަ ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރި ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ނުވަސަތޭކަ ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ ފެން އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރީމަ ވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެން އުފެއްދުމަށްޓަކައި އިތުރު ޚަރަދެއްނުކޮށް އެ ކެޕޭސިޓީގަ ފެން އެބަ އުފެއްދޭ. ސީވޯޓާ ކޫލިން ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަނެރޭޓަރު ކޫލް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރާ ފެން. އެފެނަކީ ބޯން އެކަށީގެންވާ ފެނެއް."
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ އެމްޑީއާއެކު ސްޓެލްކޯއިން އުފައްދާ ފެން ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާންމު މާކެޓަށް ފެން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯ އިން އުފައްދާ ފެން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގަނެފިނަމަ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފިޓް މާޖިންވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޓެލްކޯއިން އުފައްދާ ފެން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރެވޭނެ ކަމަށާއި ފެން ބާޒާރަށް ނެރޭނީ ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަގުބަލުގަ ސްޓެލްކޯގެ ބިޒްނަސްތައް އެކި ދާއިރާއިން ފުޅާކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ސްޓެލްކޯއިން ތައްޔާރުކުރާ ފެން ނެރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ.

ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯއިން ފެން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ވެގެންދިޔައީ އެހާ ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށް ނޫން ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ފެން އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އޭރުގަ ހުރި މިންވަރާއި އަދި އޭރު ގެނެސްފަ ހުރި ފުޅިއާއި މެޝިނަރީޒްގެ ފެންވަރާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އުފެއްދުމާއި އެކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު. ދެން ފަހުން ރަނގަޅަށް މާކެޓްވެސް ނުކުރެވުނު. އެއީވެސް އެއް މައްސަލަ. އަޅުގަނޑާ ހަމައަށް އައިއިރު އެ މަސައްކަތް އޮތީ ހުއްޓިފަ. ސްޓާފުން ނޫން ބަޔަކު ބޭނުން ކުރުން އޮތީ ހުއްޓާލާފަ. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފުން އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދާ ފެން ބޭނުންކުރޭ."
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ފެން އުފައްދާ އެހެން ކުންފުނިތަކާ ވާދަކުރުމުގެ ގާބިލްކަން މިހާރު ސްޓެލްކޯގަވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.