މާތް ﷲ އިންސާނާއަށް ދުނިޔެ ދެއްވާފައިވަނީ އިންތިހާނަކަށްޓަކައިކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ، "ދުނިޔޭގެ ދަޅަތަކަށް ގެއްލުންތެރި ނުވާށެވެ." މި މައުޟޫއަށެވެ.

ހުތުބާގައި ވަނީ، ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށްޓަކައި މާތްﷲ އަހުރެމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ހަޔާތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައި، އުހްރަވީ ހަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަން ހަނދާންކޮށްދީފައެެވެ. އިންސާނާގެ ހަގީގީ މަންޒިލް މަގްސޫދަކީ އުހްރަވީ ހަޔާތްކަން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެކަމަށް ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންސާނާ މި ދުނިޔެ ފޮނުވާފައިވަނީ، އާހިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްކަން ފާހަގަކޮށް ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ، ވޭތުކުރަމުން މިދާ ދުންޔަވީ ހަޔާތަކީ، ހެއްލުންތެރި ކެހިވެރިތަނެއްކަމަށެވެ. މި ދުނިޔޭގެ ކުލަވަރުތަކަކީ އަވާމެންދުރެއްކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ލައްޒަތާއި، އުފަލާއި އަރާމަކީ ދަޅަތަކެއްފަދަ ވަގުތީ އެއްޗެއްކަމަށެވެ.

ކީރިތި ގުރުއާނުގައި މާތްﷲ މި ދުނިޔެ ސިފަކުރައްވާފައިވާ ފުރިހަމަކަމާމެދު ވިސްނާށެވެ! އެކަލާންގެ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން ދަންނާށެވެ! ދުނިޔޭގެ ދިރިޅުން ވާކަން ކަށަވަރީ ކުޅިވަރެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މަޖަލެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ޒީނަތެއްކަމުގައެވެ.! އަދި ތިޔަބައި މީހުންގެ މެދުގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެގަތުމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މުދާތަކާއި ދަރިންތަކާއި މެދު އެކަކު އަނެކަކަށް ވުރެ ގިނަކަމަށް ބުނެ މޮޅު ވާހަކަދެއްކުމެއް ކަމުގައެވެ. ވާރޭފެނެއްގެ މިސާލުގައެވެ. އެފެނުން ފެން ލިބިގެން ފެޅި ގަސްތަކެއްގެ ދަނޑުވެރިން އަޖައިބުކޮށްފައިވެއެވެ. ދެން އެ ގަސްތައް ހިކިދެއެވެ. ދެން އެ ގަހުގެ ފަތްތައް ރީނދޫވެފައިވަނިކޮށް ތިބާއަށް ފެންނާނެތެވެ. ދެން އެ ހިކި ހުއިތަކަކަށް ވެދެއެވެ. އަދި އާހިރަތުގައި ވަނީ، ގަދަފަދަވެގެންވާ އަޒާބެވެ. އަދި ﷲގެ ހަޒްރަތުން ލިބޭ ފާފަފުއްސެވުމަކާއި، ރުއްސެވުމެކެވެ. ކެހިވެރިކަމުގެ ވަގުތީ އުފަލެއްދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި މެނުވީ ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ނުވެތެވެ."
ހުތުބާ

ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ދުނިޔޭގައި މާތްﷲ ދެއްވާ މުދަލާއި، އަނބިދަރިންނަކީ، އަޅުތަކުން އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރާވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ހުށައެޅޭ އިމްތިހާނެއްކަމަށެވެ. އެބައިމީހުންގެ އީމާންކަން ވަޒަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ލައްވާފައިވާ އަޖުމަބެލުމެއް ކަމަށެވެ. ދުނިޔެއިން ލިބޭނެހައިވެސް އެއްޗަކީ އާހިރަތުގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރާ ހެތޮ އަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާކަމަށް ހުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާތްﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "މުދަލާއި ދަރިންނަކީ ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޒީނަތްތެރިކަމެެވެ. އަދި ދެމިހުންނަނިވި ސާލިހު އަމަލުތައް ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ހަޒްރަތުގައި ޘަވާބުގެ ގޮތުން މާ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ. އަދި އެދޭ އެދުމެއްގެ ގޮތުން، މާ ހެޔޮކަން ބޮޑުމެއެވެ." މާތް ﷲގެ ހަޒްރަތުގައި ދުނިޔެއަކީ އެއްވެސް އަގެއް ހުރި ތަނެއް ނޫނެވެ. ރާސޫލާ صلى الله عليه وآله وسلم ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "ﷲގެ ހަޒްރަތުގައި ދުނިޔޭގެ އަގަކީ، މަދިރިއެއްގެ އެންމެ ފިޔައަކާ އެއްވަރު އެއްޗެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކާފިރަކަށް ދުނިޔެއިން ފެން ކޯވަރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނުދެއްވީހެވެ"
ހުތުބާ

ހުތުބާގައި ބުނީ، އިންސާނާއަށް ދުނިޔެ ދެއްވާފައިވަނީ އިމްތިހާނަކަށްޓަކައިކަމަށެވެ. މުއްސަނދިންނާއި، ފަގީރުންނާއި، މޮޅާއި، ދެރަ ލައްވާފައިވަނީ އެބައިމީހުން ކުރާ ހެޔޮ އަމަލުތަކުގެ މިންވަރު ބެއްލެވުމަށްޓަކައިކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އުފަލާއި އަރާމަކީ ހިނދުކޮޅެއްގެ ކަމެކެވެ. ނިމުމެއްނުވާ ނިއުމަތްތައް ހުރީ އާހިރަތުގައެވެ. ހަގީގީ ބާއްޖަވެރިކަން ވަނީ، އުހްރަވީ ހަޔާތުގައެވެ. ހުތުބާގައި ބުނީ، މި ބާއްޖަވެރިކަން ހާސިލްވާނީ ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރިކަމުގެ ދަލުގައި ނުޖެހި ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އާދާކުރާ މީހުންނަށްކަމަށެވެ. އުމުރުގެ ދުވަސްތައް ހެޔޮއަމަލުކުުރުމުގައި ހޭދަކުރާ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފާފަތަކާއި ދުރުހެލިވެ، ތައުބާވުންމަތީގައި ދެމިތިބޭ މީހުންނަށްކަމަށެވެ.

ފުރިހަމަގޮތުގައި ދުންޔަވީ ހަޔާތުގެ ބޭނުންހިފައި، އާހިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގަތުމަށް އަވަސްވެގަނެ، ކުރެވިފައިވާ ކުއްފާފާތަކުން ދުރުހެލިވެ، ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް ހުތުބާގައި ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.