ބ. ދަރަވަންދޫގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްކަމުގައިވާ ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ވީމީޑިއާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިއީ ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވީމީޑިއާ ހަމަޖެއްސި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން މި ނަމުގައި ދަރަވަންދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިއިރުވެސް، އެ މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީވެސް ވީމީޑިއާ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް- ފޮޓޯ:- ޒިދާން / ވީނިއުސް

މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވީމީޑިއާ ހަމަޖައްސާ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަލީ ސަމީހް ވަނީ އަނެއްކާވެސް މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވީމީޑިއާ އިޚްތިޔާރުކުރި ސަބަބު ހާމަކޮށްދެއްވާފައެވެ.

"ވީޓީވީ އާއި ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލާއި ދަރަވަންދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވެސް މިހާރު ވަނީ ގާތް ގުޅުމެއް ގާއިމްކުރެވިފަ. އިނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މިނިމުނު އީދުގައި މުޅި ވީޓީވީ ޓީމު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގަ ހަރަކާތްތެރިވެފަ. ވީޓީވީ އާއި ދަރަވަންދޫ އާއި ދެމެދު އޮތް ގާތްކަން މިވަނީ އިތުރަށް ބަދަހިވެ، އެހެންވީމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބައެއްގެ ގޮތުގަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން ފެނިގެންދާނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީޓީވީ އާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކާއި ޔަގީންކަމެއް ލިބިފަ މިވަނީ. އެހެންވީމަ އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވީޓީވީ އާއިއެކު ކުރިއަށްދާން މި ނިންމީ".
ދަރަވަމްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލީ ސަމީހް

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިދިޔަ އަހަރު މުބާރާތެއް ބާއްވާ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލާފައިވާއިރު، މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ފެނިގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަމީހް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ސަމީހް ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަން ވަކިން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ފައިސާގެ އިނާމަށްވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރަށުން ބޭރު ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ނުދެވުނު ނަމަވެސް، މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ރަށުން ބޭރު އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށް ސަމީހް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މުބާރާތް އިތުރަށް ފޯރިގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ހަވީރު ގަޑީގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަންވެސް ސަމީހް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ:- ޒިދާން / ވީނިއުސް
"މިފަހަރުގެ މުބާރާތަކީ އެހެން މުބާރާތްތަކާ ތަފާތު މުބާރާތަކަށް ވެގެންދާނެ. މިފަހަރު ފެނިގެންދާނެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ، މިފަހަރުގެ މުބާރާތް މިބާއްވަނީ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގަ. މީގެކުރިން މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔައީ މިލްކުވާ ތައްޓަށް ކުޅޭ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގަ. ތަފާތު މުބާރާތަކަށް މި މުބާރާތް ވެގެންދާނެ. ހަމައެއާއިއެކު މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިނާމުވެސް މިވަނީ 15،000 ރުފިޔާއިން 20،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށް ރަނަރަޕް ޓީމަށް 15،000 ރުފިޔާ ލިބޭގޮތަށް މިވަނީ ހަދާފަ. މިކަން ވާނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް އަދި ތަފާތަކަށް. މީގެއިތުރުން މުބާރާތް އިތުރަށް ފޯރިގަދަވާނެ އިތުރު ސަބަބަކަށްވާނެ މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގަ ރަށުން ބޭރު އެއް ކުޅުންތެރިއަކަށް ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ފުރުސަތު ލިބޭކަން. މިދިޔަ އަހަރު ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ޓީމުތަކަށް އެ ފުރުސަތު ނުދެވުން. އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އަންހެން ޓީމުތަކަށްވެސް އަދި ފިރިހެން ޓީމުތަކަށްވެސް".
ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކުރިއަށްދާނީ 8 ޓީމަކަށް ފުރުސަތުދީ، އެ 8 ޓީމު ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެ، އެއަށްފަހު ސެމީ ފައިނަލް އަދި ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭ ގޮތަށެވެ. "ވީނިއުސް" އާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަމީހު ވިދާޅުވީ، މުބާރާތުގައި އަދި ފުރުސަތު ދޭގޮތަށް އޮތީ ރަށުން އެކުލަވާލާ ޓީމުތަކަށް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ އަދަދަށް ޓީމުތައް ހަމަނުވާނަމަ ރަށުން ބޭރު ޓީމުތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ.

ރަށުގެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް މި މުބާރާތަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސަމީހު ވިދާޅުވީ، ރަށު ކައުންސިލް އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި އެކުގައި ކަމަށާއި، މިފަދަ އެތައް މުބާރާތެއް، ފުޓްސަލް ނޫނަސް އެހެން ކުޅިވަރުތަކުންވެސް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތަކީވެސް ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކަށްވުރެ މާ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ މުބާރާތަކަށް ހައްދަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަމީހު ދެއްވިއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ:- ޒިދާން / ވީނިއުސް

މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށްކަން އެނގޭނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ އަދަދު ކަށަވަރުވުމުން ކަމަށް ސަމީހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ މެޗަކާއި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ސަމީހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ވީމީޑިއާގެ ސީއޯއޯ- ފޮޓޯ:- ޒިދާން / ވީނިއުސް

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވީމީޑިއާ ހަމަޖެހިގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ވީމީޑީއާގެ ސީއޯއޯ މުހައްމަދު ޒަހީން ވިދާޅުވީ، މިފުރުސަތު ލިބުމުން ނުހަނު އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވީމީޑިއާ އާއި ދަރަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމަކީ މި ދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ގުޅުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ މީގެ އެތައް އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގާއިމްވެފައިވާ ހާއްސަ ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ.

"ކައުންސިލްގެ ރައީސްވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، ވީޓީވީ އާއި ދަރަވަންދޫ އާއި ދެމެދު މިއޮންނަނީ ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް. މިދިޔަ ދެވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައެއް ނޫން އެއަށްވުރެ މާކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލާއި ރަށު ރައްޔިތުންނާއެކު ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ. އެބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް ވީޓީވީ އާއިއެކު ބާއްވާ ފަރާތްތަކެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއްގައި އެދުނަސް ފަސް ނުޖެހި ވަރަށް ދީލަތި ކަމާއެކު އެކަމެއް ކޮށްދެއްވާ. އެހެންވީމަ ވީޓީވީ އަށްވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ކަވަރޭޖް ހަދައިދޭނެ".
ވީމީޑީއާގެ ސީއޯއޯ މުހައްމަދު ޒަހީން
ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2021 ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަން

2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ބާއްވާފައިވަނީ ޔޫތް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ނަމުގައެވެ.

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2021 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަން

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ނަމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް ޓީމު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އެޗްއެސްއާރްސީ ބްލޫ ފްލޭމްސްއެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފެލްކަން ޔުނައިޓެޑެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވީމީޑިއާ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތާއި މެޗުތަކުގެ އަދާހަމަ އެންމެ ތާޒާކޮށް ވީމީޑިއާގެ އެކި މަންސަތަކުން ފެންނާނެއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ދެ ޑިވިޝަނުގެވެސް ފައިނަލްމެޗު ވީމީޑިއާގެ ވީޓީވީ އިން ލައިވްކޮށް ގެނެސްދޭނެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 4 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރަސްމީ ގަޑީގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.