އިންސާނާގެ ނަަފްސު ވެއްޓިދާނެ ހުރިހައި ކަމަކުން ރައްކާތެރި ވާން ވާނެކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަދު އިއްވި ހުކުރު ޚުޠުބާ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ "ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރުން" މި މަޢުޟޫއުގެ މައްޗަށެވެ.

ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންސާނާ އެނާގެ ނަފްސު އެއްވެސް ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލައިލުން، ނަހީ ކުރައްވައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ އަތްތަކުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް ހަލާކު ތެރެޔަށް އެއްލައި ނުލުމަށާ އިންސާނާގެ ނަފްސަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ހުރިހައި ވަސީލަތެއް މި ދުނިޔެމަތީގައި މާތްﷲ ލައްވާފައިވާ ކަންވެސް ހުތަބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ހޫނުކަމުން ތިޔަބައިބީހުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ފޭރާންތަށް، ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި އެކަލާނގެ ލެއްވިއެވެ. މި ފަދަ އާޔަތްތަކުން ދޭހަވަނީ މާތްﷲ އިންސާނާ މަތިވެރި ކުރައްވާފައިވާ މިންވަރެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި މާތްﷲ އިންސާނާގެ ނަަފުސުގެ ދަރަޖަ މަތިވެރި ކުރައްވައި، އެ ނަފުސަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އަންގާފައިވާކަމެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި އިންސާނާގެ ހަޔާތަށް ޙައްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޝަރީއަތުގެ އެންމެހައި ހުކުމްތައް ބިނާވެފައިވަނީ އިންސާނާގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ނަފުސު ހިމާޔަތްކޮށް، ދެ ދުނިޔޭގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
ޙުތުބާ

ސަލާމަތުގެ ސަބަބުތަކާ މެދު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އިހުމާލުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ޙުތުބާގައި ބުނީ، ފަހަކަށް އައިސް ގޯތި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އިމާރާތް ކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ވެއްޓޭ ތަކެތިން ޖެހި، މީހުންގެ ފުރާނައަށާއި، ތަކެއްޗައް ގެއްލުން ލިބި، ވަރައް ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އިމާރާތް ކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކޮށް، އަލިފާން ނިއްވާ ވަސީލަތްތަކާއި، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ގޭހާއި އަދި މިނޫވެސް ވަސީލަތްތަކަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލތްތައް ކަމުގައި ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުނެއެވެ.

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނޑުތަކުގައިވެސް ސަލާމަތީ ސާމާނު ހަމަޠަށް ހުރިތޯ ބަލައި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ސަމުގާއާއި ޖީފީއެސް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ދަތުރުކުރުމުގައި ފަރުތަކާއި ތިލަތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން މަދުން ނަމަވެސް ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިގަން މެދުވެރިވެއެވެ. ދަތުރު ކުރުމާއި ،މޫދަށް އެރި އުޅުމާއި، ފީނާ އުޅުމުގައި ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖހޭނެއެވެ. ކަނޑުދަތުރު ކުރާއިރު ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ވެސް ލައިފް ޖެކެޓު އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. މޫސުމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދޭ އިރުޝަދުތަކާ އެއްގަޮތަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ޙުތުބާ

މީގެއިތުރުން، މަގުމަތީގައި ހިނގާ މީހުންނަށަށާއި، ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ހުންނަ ތަކެތި އެއްފަރާތްކޮށް މަގުމަތި ސާފު ކުރުމަކީ ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެއީ އީމާންކަން ފުރިހަމަވުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ހުތުބާގައި ބުނެއެވެ.

އީމާން ކަމުގެ ދަރަޖަތައް ބަޔާން ކުރަށް ވަމުން ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީސް ކުރެއްވީ "މީހުންނަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ގަގުމަތީގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަގައި ސާފުކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރެވެ.
ޙުތުބާ

އެހެންކަމުން ހުތުބާގައި ބުނީ، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކުގައި ހިފައި، މުދަލަށާއި ފުރާނައަށް ލިބިގެންނާނެ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެދި، މާތްﷲގެ ހަޟްރަތުގައި މިފަދަ ޛިކުރުތަކާއި، ދުއާތައް ދެންނެވުމުގައި ދެމިތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.