އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ބަޖެޓުގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެއްހަމަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވި 636.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ދިވެހިން އެދޭގޮތަށް، ދިވެހިންގެ އަތްމަތިން، ދިވެހި ގައުމު ބިނާކޮށް އާރާސްތު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކަމަށެވެ.

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އިމާރާތާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި 142 ރަށެއްގައި 195 މަޝްރޫއެއް އަންނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މީގެ ތެރޭގައި 21 ރަށެއްގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ އައު މަޝްރޫއުތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޅިން އަލަށް ގާއިމްކުރެވޭ ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ. ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް 2 ގައި ގާއިމްކުރެވުނު ވަގުތީ ސްކޫލްތަކުގެ ބަދަލުގައި އަންނަ އަހަރު ދާއިމީ ސްކޫލްތައް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެ. ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވީހާވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މިވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދެވިފަ. ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް މި ބަޖެޓުގައި 166.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ. ހަމަ އެހެންމެ މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ކުދިންނާއި މައިންބަފައިން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ހުޅުވާލާފައިވާ ލޯނު ސްކީމް އަންނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނެ. އެކަމަށް 216.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާނެ. އަދި ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު މަތީ ތައުލީމަށް އަމާޒުކުރެވޭ 856.6 މިލިއަން ރުފިޔާ މިބަޖެޓްގައި ހިމެނޭނެ. މިއީ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އަމިއްލައަށް ބައްޓަންކުރާ ގަދަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް."
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު

މިގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ތޫނުފިލި އުފެއްދުންތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޭދަ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ދިގު ރާސްތާގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ތިބެގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހޯދޭނެ މަގު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ހޯދުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުންދާ ޕޭހާމަނައިޒޭޝަންގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންގާލާބީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށާއި މިއީ މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެޅުނު ބިންގަލެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަކީ ތައުލީމީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ އެއް އަސާސް ކަމަށާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލަކީ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންނަށްވެސް ލިބޭނެ އިތުރު ބާރެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ތައުލީމާއި މަތީ ތައުލީމަށް މިހާތަނަށް ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު ޖާގަ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކަަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.