މިއަދު ހެނދުނު 09:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އަށް ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ކުރި ޓުވިޓެއްގައި ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭ ރެޑްބުލް ޕާކް ސަަރަހައްދުން ޗަނބޭލީމަގު ގޯޅި އަދި ނިރޮޅުމަގާއި ކެލާމަގުގެ އިތުރުން ކާނިމަގު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށެވެ.