ފަރުވާއަށްފަހު ނިކުންނަ މީހުން، އަނބުރާ މަސްތުގެ ތެރެއަށް ދިޔުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، އާފްޓަރ ކެއަރގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހާފްވޭ ހައުސްގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެންޑީއޭގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ހަވާލުވިތާ އަހަރަކާއި ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި އެން.ޑީ.އޭ ރިވުއު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ޓީމަކުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޤައުމުގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތާއި، ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، އުމުރުފުރާތައް މިހާރު ސާފުވެއްޖެކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިސާލަކަށް ކުރީގައި ޕްލާންޓް ބޭސްޓް ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައިރު، މިހާރު އާއްމުވަމުންދަނީ ކެމިލަކް ބޭސްޑް ބާވަތްތައް އަދި ގިނަ ބަޔަކު އެއްބާވަތަށްވުރެ ގިނަ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާކަން މިހާރު އެބަ އެނގޭ. މިކަންކަމަށް ބަލާ، ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ރަނގަޅު ސާރވޭ އެއްވެސް ކުރެވިއްޖެ އަދި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އޭގެން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެވިއްޖެ ސިއްޙީ ޚިދްމަތުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތްތައްވެސް ބެލިއްޖެ."
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުންނާއި، ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި ލަފާވެސް ބެލުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވަނީ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފަ އޮތް ގޮތްވެސް ބެލުނު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މިދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިދެންނެވި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލާ އެކަންކަން އިސްލާހް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެވި، ކުރިން އެންޑީއޭއިން ކުރަމުން އައި ކުރަން ނުޖެހޭ އެތައް ޚަރަދެއް ކުޑަކުރެވި، ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެ، ފަރުވާގެ ތެރޭގައި އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިސްލާހްކޮށް، ފެއިލްވެފައިވާ ކަންކަން މިހާރު މިދަނީ ރަނގަޅުކުރަމުން. އަތޮޅުތެރޭ، ކައުންސިލްތަކާއި، ސިއްޙީ ޚިދްމަތްދޭ ތަންތަނާއި، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކާއި، ގުޅިގެން ރަށު ފެންވަރުގައި ޕްރިވެންޝަން ފެށުމަށް ރަށްރަށުގެ ރިސްކް ދެނެގަތުމުގެ ސަރވޭ މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ."
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވަނީ އަންހެނުންގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް އާއި، ހާފްވޭ ހައުސް ވެގެންދާނީ މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުކުރުމުގެ މުހިއްމު ތަނަކަށް ކަމަށާއި އަންހެނުންގެ ރީހެބިލިޓޭޝަނަކީ މިހާރު މުޅިންހެން އަޅާނުލެވި އޮތް ފަރުވާއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިއަދު މިފެށޭ ޕްރޮގްރާމަކީ ޔޫއެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން އެމެރިކާގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވަނީ ފަރުވާގެ ތެރޭގައިވެސް އަދި މުޖްތަމަޢުއާ ގުޅުމާއި ދޭތެރޭ ހިނގާ މުއްދަތުގައިވެސް، ފަންނީ ތަމްރީންތަކާއި، މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖްރިބާއާއި، ވަޒީފާ ހޯދަ ދިނުމަށްވެސް އެތަނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.