ޤަޠަރުގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ޕްރީ ޝޯ އަދި ފުރަތަމަ މެޗް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި މެޗް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާތަނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރަނީ ޤަޠަރާއި އެކުއެޑޯއެވެ. ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން މާލެއާ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ޢާންމު މައިދާންތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ތިބެގެން މެޗް ބެލުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ޒަމާންވީ އާދައެކެވެ.

މިއަހަރު ޤަޠަރުގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ޤަޠަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ޙަމަދު އައްޘާނީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ވަނީ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުއްވާފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ޤަޠަރުގެ އަމީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ބާއްވާތީ އެކަމާ އުފާކުރައްވާކަމަށާއި، ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ތެރޭގައި ޤަތަރުގެ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވި އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހިކްމަތްތެރިކަމާއެކީ ކުރިމަތިލާތަން ފެނުމަކީ އެކަމުން ހިތްވަރުލިބިވަޑައިގަންނަވާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.