މިހާރު މި ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރަމުންނެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ނިންމާލާއިރު ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ރައީސަކަށް 100 އިންސައްތައަށް ވައުދު ފުރިހަމަކޮށްފަހުރި ތަނެއް ނުދެކޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ދައުރުގައި 90 އިންސައްތައިގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ބަައެއް ކަންތައްތައް އެބަހުރި ނުކުރެވި އެކަމު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިހާރު މި ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ.
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއި

މީގެއިތުރުން ކުމުންދޫ، ނޭކުރަންދޫ އަދި މަކުނުދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ހިނގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގައި މިހާރު ނުކުރެވި އޮތީ އެންމެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ މަކުނުދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރުން ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ވެސް މިސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ގާއިގަނޑަކަށް ބުނަންޏާ 99 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ކޮންޕްލީޓް ކުރެވިއްޖެ. ހަމަ އެގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާކަމެއް ނިމިފަ. ހަމަ އެގޮތައް މާލެއަށް، ރާށްރަށާ މާލެއާ އަޅާކިޔާނަމަ މާލެއްއަށް ކޮށްދިން ކަންތައް މީބޮޑު. ހައުސިންގެ ޔުނިޓުތަކާއި، ބްރިޖާގައި އޭތި މީޗަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ތެރެއާއި، މާލެއާ އަޅާކިޔާއިރު މާލެއަށް ކޮށްދީފަހުރި ކަންތައްތަށް މާގިނަ.
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއި

އަދި ރާއްޖެތެރޭ ރަށްތައް ތަރަށްގީ ކުރެވުނީ، ރާއްޖެތެރޭ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައީސަކު ވެރިކަމުގައި ހުރުމުންކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރައީސް ސާލިހު ވެރިކަމުގައި ނެތްނަމަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރާއްޖެ ތެރޭގައި މި މިންވަރަށް ހަރުދަނާވެގެންނުދާނެ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ ސަރުކާރުން ގެނެސްދޭ ތަރައްޤީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށްވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު ވިދަޅުވީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީއަށް ކަމަށާއި ރާއްޖެ މިއަދު ދެކެމުންމިދަނީ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ އާއި ތަހުޒީބު ކަމަށެވެ.