ބޭރު ގައުމުތަކުން ދަރަނި ނަގަނީ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއާއި މަންފާއަށާއި، ކުރިއެރުމަށްޓަކައިކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވަނީ، މި ސަރުކާރުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުންނާއި، ބޭރު ގައުމުތަކުން ލޯނު ނަގާތީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދެއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ، 21 ވަނަ ގަރުނާއި ހިސާބަށްއައިއިރު ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ކުލަޖައްސައިދެވިފައި ނުވާތީކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހިސާބަށް އެސްޕީޑުގައި ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ދަރަނިވެސް ނަގަންޖެހޭކަމަށެވެ.

"ދަރަނި ނަގާ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި މިގައުމު ބަނގުރޫޓްވާ ވާހަކަ ހަމަ އަންނަނީ އަންނަނީ. ހަަތަރު އަހަރު ވަނީ މިގައުމު ހަމަ މާދަމާ ބަނގުރޫޓްވާތާ. ނުވޭ، އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ނުވެސް ވާނެ. ދަރަނިވެސް ނަގަންޖެހޭ. ދަރަނި ނަގާނަންވެސްމެ. އަދި އެދަރަނި މިނަގަނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއާއި މަންފާއާއި، ކުރިއެރުމަށާއި، އަދި މި ގައުމުގެ އިގްތިސޯދު އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ގުނައަކަށް ކުރިއަރައި ދާނެތީވެ."
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒްގެ ވާހަކާގައި ވަނީ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން ބައެއް ކަންކަންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ކުޑަކުރެވުނު. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ ކުރިކަންވެސް ހަނދާނެއް ނެތް. އަދި ކުޑަނުކުރެއޭ ކިޔާފައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރިން އެވާހަކަދައްކަމުންދޭ. ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރަމައާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ބާޒާރުގެ އެއްޗިއްސަށް އަދި ތެލަށް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އަގު މިއަދުގެ ހާލަތަށްވުރެ ބޮޑުކުރަން ޖެހިފައި މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަބަދުވެސް ބާޒާރަށް އަންނަ ބަދަލާއި އެއްކޮށް އެބަދަލުތައް އަންނާނެ. ކަރަންޓުގެ އަގު މާލެއާއި، އަތޮޅުތެރެއާއި އަޅުގަނޑުމެން އެއްވަރު ކުރީމު. 6 ރުފިޔާއަށް 7 ރުފިޔާއަށް ހުރި އަގުތައް އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގަ އެ ދޭ ރޭޓަށް ތިރިކުރެވިފައި އެހުރީ.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބިޑުތިލަދުންމަތީގެ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަކީ، ރާއްޖެއަށްވެސް އަދި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށްވެސް އެންމެ އަހަވަށް ކުރިއެެރުން ލިބޭނެ ކަންތައްކަމަށާއި، އިގްތިސޯދު ސިންދަފާތުކުރުމުގެ ވާހަކަދައްކާއިރު، ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ ސްޕީޑާއި އެއްކޮށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާކަމަށެވެ. އެއީ، އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސޯދީ ރައުސުލްމާލަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކަމުގައި ވާތީކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައިވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ 8000 އެނދު އިތުރުކުރެވުމުގެ ވާހަކައަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅެއްކަން ފައްޔާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހިސާބުގެ ޓޫރިޒަމް އިތުރުކުރުމަކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް އަދި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށްވެސް އެންމެ އަހަވަށް ކުރިއެެރުން ލިބޭނެކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ. އިގްތިސޯދު ސިންދަފާތުކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާ ވާހަކަދައްކާއިރު، މިހާރުގެ މި ސްޕީޑާއި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ޓޫރިޒަމްވެސް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދަން. އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސޯދީ ރައުސުލްމާލަކީ ޓޫރިޒަމްކަމަށްވާތީވެ. އެގޮތުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައިވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ 8000 އެނދު އިތުރުކުރެވުމުގެ ވާހަކައަކީ ވައުދުވެފައިވާކަމެއް. ސަރުކާރުން ނިކުމުއެއްނޫން އެނދު އަޅާނާކީ، އެނދު އަޅާނީ ވިޔަފާރިވެރިން. ކުދި ވިިޔަފާރިވެރިން، ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން، ބޭރުގެ ވިޔަފާރިވެރިން. އެކަން އެ ވިޔަފާރުވެރިންނަށް ކުރެވޭނީ، ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަން ކުރީމައި. އެގޮތުން ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީނުވެ ހުރި ހިސާބުތަކަށް އިނާޔަތްދިނުމުގެ ގޮތުން، ނަގަމުންދިޔަ ބޮޑެތި ކުލިތައް ހުންނާނީ ކުޑަކޮށްފަ.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ރަޢީސް ކުރައްވަމުންދެންވަނީ ހަމައެކަނި އިގްތިސާދީ މަސައްކަތް ނޫންކަމަށެވެ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަކީ ވޭތުވެދިޔަ އެތައް ގަރުނުތަކެއް އެއްކޮށްލީމާއި މިގައުމަށް ނާންނާނެ ބަދަލު ގެނެސްދޭނެ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ކުރަން ނުކެރުނު ކަންތައް ދަރަނި ނަގައިގެންވެސް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، އެއީ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅައި ރައްޔިތުންނަށް ގައިން ތާހިރުވާނެ ގޮތެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައިކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދަޅުވީ، މަޝްރޫއުތަކަށް ހޭދަވާ ފައިސާއަކީ އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާކަމަށެވެ. ޒަމާނުންސުރެ ނުކުރެވި ހުރި އެތައް މަސައްކަތެއް މި ސަރުކާރުން އެއްފަހަރާ ކުރަމުންދަނީ އެގާބިލްކަން ރައީސްގެ ކިބައިގަ ހުރީމަކަމަށެވެ.