ތިމާ ފާޅުކުރާ ހިޔާލެއް ނޫނީ އުފުލާ އަޑެއްގެ ނަތިޖާއަކަށް، ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާގެ "ކަންފަތު ތޫރި ފޫއަޅުވާލުން" ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞަލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަާއްޖޭގެ އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިން ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކެންޕެއިން ކުރުމަށް މިއަދު އއ. މާޅޮހަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި، އެއްވެ އުޅުމަކީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް އައިއިރުގައި ބޮޑު ބިރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއްނެތި، ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް ދެއްވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފާއިރު ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމީހަކު ފާޅުކުރާ ހިޔާލެއް ނުވަތަ އަޑެއްގެ ސަބަބުން، އެއްވެސް ބަޔަކަށް އުނދަގުލެއް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދަތިވާގޮތަށް އަމަލުތަކެއް ހިންގާނަމަ އެކަމާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިމާ ފާޅުކުރާ ހިޔާލެއް ނޫނީއާ އުފުލާ އަޑެއްގެ ނަތިޖާއަކަށް ވެގެންނުވާނެ ޖެހިގެން ހުނަ މީހާގެ ކަންފަތު ތޫރި ފޫއަޅުވާލާ އެއްޗަކަށެއް. އެހިސާބަށް ހިނގައްޖެނަމަ ދެންޖެހޭނީ ވެރިކަމުގައި ތިބި ބަޔަކު އެއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ފަހަރު އެ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާ ކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ނެތިން. ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާކަށްވެސް ނެތިން. ޝުއޫރު ފާޅުކުރަންވީ، އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެހެން މީހުންނަށް ދުއްތުރާއަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީ އެބޭފުޅުންވެސް، އަޑުއަހަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެރޭނެ. ހުއްޓުވާކަށް ވެސް ނެތިން، އެކަމަކު އެހެންމީހުންވެސް ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞަލިހް

ޕްރައިމަރީގެ ކެންޕެއިން ކުރަން ދެން ބާކީ އޮތީ ހަތަރު ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހާ ހިސާބަށް އަދެވުންއިރުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ޕްރައިމަރީ އަކީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީއެއް ނަމަވެސް، ޕްރައިމަރީގެ ތެރޭގައި އެހެން ކުލަތައްޖެހޭ މަންޒަރު ފެނަމުން ދާކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅުން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއާ ދިމާކޮށް އަމަލުތަކެއް ހިންގުމުގެ މަގުސަދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެބޭފުޅުންނަށް ވާދަކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެމްޑީޕީގެ ޕަރައިމަރީގެ ތެރެއަށް ވަދެ "ގަޑުބަޑުކޮށްގެން" ކަމަށް ފެންނަ ފެނުން ކަމަށެވެ.

ތިބޭފުޅުން ވިސްނަވަންވާނެ އޭގެ މަގްސަދުތަކަކީ ކޮބައިކަން. އެބޭފުޅުން އެކުރަށްވަނީ ކޮންކަމެއް ކަން. އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަމުގައި ދެމިތިބެވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީތީ، އެކަމަށް ހުރަސް އެޅެން އޮތް ކަންތައްތައް އެބޭފުޅުން އެކުރައްވަނީ. ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ކިރިއާވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ވާދަކޮށްލެވެން އޮތީ މީގެތެރެއަށް ވަދެ ގަޑުބަޑުކޮށްގެން ކަމަށް ފެންނާތީ، އެބޭފުޅުން ނިކުމެ މިތިބީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞަލިހް

މީގެއިތުރުން، އެމްޑީޕީ ޕަރައިމެރީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ އެ ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، މަތިވެރި، ބޮޑުފުޅަދޫ، މާޅޮސް، ހިމެންދޫ، ފެލިދޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީގެ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މިހާރުވެސް ކުރިއަށްދާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ފައިސާގެ އަދަދުން ބަލާނަމަ މި ފަސް ރަށަށް 2019 އިން 2022 ގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑްގެ ދެ އަހަރާއެކު 202 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ހަރަދު ކުރެވިއްޖެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.