ވަރަށް ގިނައިން ބުނާ އަޑު އަހަމެވެ. ކިޔަވާކުދިންނަކަށް ބެލެނިވެރިންނަކަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ނޭވާ ލެވޭނެ ވަގުތެއްވެސް ނުވެއެވެ. ތެދެކެވެ. ބޮޑު ފަތިހާ ތެދުވެ ސުކޫލަށް ދުއްވައިގަންނަ ކުދިންނަށް އެނބުރި ގެއަށް އާދެވެނީ އިރުއޮއްސި ބޮޑުވާފަހުންނެވެ. އެއީ ކިޔެވުމާއި އިތުރު ގަޑިތަކާއި އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއިވެސް އެކުގައެވެ. އެއަށްފަހު ދެން އޮންނަނީ ހޯމްވޯކްތައް ހެދުމެވެ. ނުވިތާކަށް ޓިއުޝަންކުލާހުގެ ގަޑިވެސްޖެހެނީ ދެގަޑިއެއްގެ ދެމެދަށް "ގަދަކަމުން" ފައްތާށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބެލެނިވެރިން ގޭނޭ ގޭނުން ވެސް ހަނދާނުން ކައްސައެއްނުލައެވެ.

ދަރިވަރުން ކުލާހުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަކީ ބޭނުންތެރި ވަގުތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީ މުދައްރިސުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެކުދިންގެ ކުލާސް ވަގުތު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅޭނީ މުދައްރިސުން އެކުލަވާލާފައިވާ މަގުޗާޓުންކަމަށް ވާތީއެވެ. ގެއަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފުނިޖައްސައި ހަވާލުކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އާންމު އުސޫލެކެވެ. އަދި މީގެތެރެއަށް ހަފްތާ ބަންދުގެ މަސައްކަތް ވެސް އިތުރުވެއެވެ.

ކެލިފޯނިއާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުންކުރި ދިރާސާއެއް ދައްކާގޮތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ހޯމްވޯކް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންގެ ޖުމްލަ ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާކަމަށްވެއެވެ. މި ދިރާސާއަށް ބަލާއިރު، ބެލެނިވެރިންގެ ބުރަ ޑިއުޓީގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ،ހޯމްވޯކް ހެދުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިނުގައި ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެކަން ފާހަގަވެއެވެ. އަދި ގޭގައި އުޅޭ ވަގުތު ކުދިންނަށް ހުސްކޮށްލަދިނުމުން އެކުދިންގެ "ހޮބީ" އާއިގެން ކުރިއަށްދާނެ ފަހި ފުރުސަތެއް ހޯދައިދެވި ކިޔެވުމުގެ ކޮލިޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ތައުލީމީ އައު ކަރިކިއުލަމުންގައި ގޭގައި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ދިނުމަށް ބާރު ނާޅާއިރު ވެސް މިކަން އަމަލީ ގޮތުން ފެންނަ ސަުކޫލުތައް ވަރަށް މަދެވެ. ގޭގައި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ދިނުން މަދުކުރުމުން ނުވަތަ އެއްކޮށް ހުއްޓާލުމުން މުދައްރިސުންނަށް ވެސް ސަލާމަތްވަނީ އިތުރު ވަގުތުތަކެކެވެ. ފޮތްތައް ބަލައި މާކުކުރުމަށް ދާ ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށްދީ ދަރިވަރުންގެ ފިލާވަޅު ޝައުގުވެރި އުސޫލަކުން ބައްޓަންކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށް އިތުރު ވަގުތާއި ފުރުސަތު ލިއްބައިދެއެވެ.

ސުކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ހަވާލުކުރާ ކަންތައްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ސިފައިގައި ނިންމުމަށް ބެލެނިވެރިންނަކީ މުރާލި ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބެލެނިވެރިންގެ މި ދީލަތިކަން ޓީޗަރުންގެ އުފަލެއްކަމުގައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސުކޫލުތަކުން ފެންނަ އެންމެ އާންމު މަންޒަރަކަށް މިހާރު ވެފައިވަނީ ބެލެނިވެރިންއަތުން ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރުވުމުގެ އާދައެވެ. ހޯދަން އުނދަގޫ "ތަދު" އެއްޗެއްހި ހޯދަން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ވިސްނުމެވެ. ބެލެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އެންމެންނަކީ މާލީގޮތުން ތަނަވަސް މީހުންނެއްނޫނެވެ. ބުނާހާއެއްޗެއް ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނެއް ވެސް ނޫނެވެ. ސުކޫލުގައި ތިން ހަތަރު ދަރިން ތިބޭ ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިންނަށް މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްގެންތިބި ބެލެނިވެރިންވެސް އިންތިހާއަށް ގިނައެވެ. މިކަންކަމާއިމެދުވެސް ޓީޗަރުންނާއި ސުކޫލުތަކުންވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ. މަހެއް ނިމިގެންދާއިރު ސުކޫލުގައި ކިޔަވާ ކުއްޖަކަށް ސްކޫލް ފީއާއި ޓިއުޝަން ފީތަކުގެ އިތުރުން، މިގޮތަށް ޓީޗަރުން ގެންނަން ބުނާ ތަކެއްޗަށް 3000 އެއްހައި ރުފިޔާ ހަރަދުވުމަކީ ތަކުލީފަކަށްނޫނީ ނުވާނެއެވެ.

އުނގެނުމުގެ ތެރެއިން ބޭނުންވާނެ އެއްޗެހިވެސް ހުންނާނެއެވެ. ހަމައެކަނި ފޮތަކާއި ފަންސުރަކުން މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި ނުކިޔެވޭނެކަންވެސް އެނގެއެވެ. އަދި ހޯމްވޯކަކީވެސް ދަރިވަރަށް އޭގެ ޒާތުގައި ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިންވަރުގައި ހާސިލުވާނީ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން އެކަމެއް ކުރީމައެވެ. މިކަމަށް ވިސްނަންވީ މުދައްރިސުންނާއި ސުކޫލުތަކުންނެވެ. ކަމެއްދަމެއް ބޮޑުވުމުން ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާތައް ފުނިޖެހިގެން ސުކޫލާއި ހަމައަށް ދިއުމުން ވެސް ހަވާލުވާނެ މީހަކު ގިނަފަހަރަށް ނުވެއެވެ.

މިފަހުންވެސް ރާއްޖޭގެ ސުކޫލެއްގެ ބެލެނިވެރިއަކުވަނީ މިކަމާއިމެދު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ސުކޫލުތަކުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް ކުދިންގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުމާއި ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ނޭދެވޭ ސަގާފަތުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން ބެލެނިވެރިޔާ ބުނީ، "އަހަރެމެންގެ ދަރިން މިހާރު ވަރުބަލިވެއްޖެ" ކަމަށެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޓެގްކޮށް ބެލެނިވެރިޔާވަނީ މިކަމަށް ހައްލު ގެނެސްދޭން އެދިފައެވެ.

ސުކޫލުތަކުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ ސުކޫލާއި މުދައްރިސުން ވެސް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ލުއިކޮށްދީ އެއްބާރުލުން ދީގެންނެވެ. އެހެންނޫންނަމަ ކިތަންމެ ރީތި ސުކޫލެއް ހުއްޓަސް ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަކަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ނާންނާނެއެވެ.