ރޯދައިގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށާއި، ހުރިހާ ފަންނުތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެސް އިނާޔަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމެވެ.

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލާގައިވަނީ ރޯދަމަހަކީ މުސްލިމް އުއްމަތަށް އަންނަ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި މައްސަރު ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއް ކަމަށް ވުމުން ރޯދަމަހު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކުވެސް ރޯދައިގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ ރައްޔިތުން އަތްނުފޯރާފަށަށް ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިފައިވާތީ، އެތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނެތް ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅެމުންދާ ކަމަށްވެސް މެންބަރުގެ މައްސަލާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އަލުން މުރާޖައާކޮށް، ފަންނުތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންފަދަ ސިނާއަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށްވެސް ރޯދައިގެ އިނާޔަތް ލިބޭނެ ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ޤާއިމްކޮށް އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް މެންބަރުގެ މައްސަލައިގައި ވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް 3000ރ. އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށާއި، ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް، ހުރިހާ ފަންނުތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންފަދަ ސިނާއަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށްވެސް ރޯދައިގެ އިނާޔަތް ލިބޭނެ ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ގާއިމްކޮށް އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން.
މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް

މި މައްސަލައަށް މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރަން 15 މެމްބަރަކު ވޯޓުދެއްވިއިރު، 27 މެމްބަރަކު ވަނީ މި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވާފައެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުސްލިމު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރޯދަ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވަނީ މަދުވެގެން 3،000 ރުފިޔާއެވެ.