ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކެއް ހަދައިގެންކަމަށް ދާހިލީ ވަޒީރު ޢިމްރާން ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ޕޮލިސް ބޯޑުން އިސްނަގައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން މިއަދު ފެށި ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް, ރިފޯމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ފެށީ ކަމުގެ ހަޤީގަތް އެނގިތިބެ, މިބުރަ މަސައްކަތް ކޮޅެއްގައި ޖެއްސުމުގެ ވަރުގަދަ އަޒުމާއެކުގަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިކޮންފަރެންސް ބޭއްވިގެން މިދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއްގެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާއެއްގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ވިދާޅުވީ މިފެށުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ސަލާމަތާއި, ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަށް މުޅިން އާބޮޅެއް އިތުރުވެގެންދާ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއްކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރިފޯމް ކުރުމުގެ މިމަސައްކަތަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އިންތިޚާބީ ވައުދެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި, އިހުތިރާމާއި ލޯބި ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތަކީ ނިޒާމީގޮތެއްގައި ވަރަށް ތަރުތީބުކުރެވިގެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ދަތި, ގޮންޖެހުންބޮޑު އުނދަގޫ މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. އަދި އެމަންޒިލަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ކަށިތަކުން ފުރިގެންވާ ދިގުރާސްތާއެއް ކަޑައްތުކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއަދު މިމަސައްކަތް ފެށިގެންދާއިރު ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ތަރުތީބުކުރުމަށް ދިހަ ފަރާތަކުން ރިސަރޗްކޮށް ޕޭޕަރު ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިމަގަށް އަލިކޮށްދޭނެ ވަރަށްބޮޑު އަލިކަމެއް. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ބައްތަންކުރަންވީގޮތް ޢާއްމުރައްޔިތުން އެކުވެ ގުޅިގެން ދިރާސާވެރިންގެ ހޯދުންތަކާއެކު ހުށަހަޅައިދިނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ އާ ތަޖުރިބާއެއް."
މިނިސްޓަރު އިމްރާން

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މިއަދު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކުރުމަށް މިކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އިލްމީ ހަމަތަކާއި ދިރާސާތަކުގެ މަތިން ކޮންފަރެންސްތަކާއި, ސެމިނާތަކާއި, ވޯކްޝޮޕްތައް ބާއްވައިގެންކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ކޮލެޖްތަކާއި, ޔުނިވަރސިޓީތަކާ ރިސަރޗް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ފުރިހަމައަށް އެންގޭޖް ވާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މިކަމަށް ލިބިގެންނޫނީ ކާމިޔާބުނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފުރިހަމަ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެދޭ އެދުން އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ބޭނުންވާގޮތް ކަމަށް ވިޔަސް, އެމަގަށް ދިއުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި, ގޮންޖެހުންތަކުގެ ބޮޑުކަން ރައްޔިތުންނާއި, ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެންމެންނަށް އެކުގައިތިބެ މަޝްވަރާކުރެވި އިނގެންޖެހޭކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތަކަށް އެދުނު ކަމުގައިވިޔަސް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ދުއިސައްތަ ފަންސާސް, ތިންސަތޭކަ އަހަރުވެ ފައިހުރި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާތައް ހުރިއިރު ރާއްޖޭގެ މިމުއައްސަސާއަށް އަދި މިވީ އެންމެ 18 އަހަރުކަންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިމުއައްސަސާގެ ޚިދުމަތް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ދުވަސްވަރެއްގައި ބައްޓަންކުރުމުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިހުރި ދަތިތައް ވަރަށްގިނަ ކަމަށާއި, ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިން އެއްގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދިހަ ފަނަރަ ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑަތި ދަތިތައް އެބަހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"މިކަންކަމުން އަރައިގަނެގެން ފުލުހުންގެ އިސްސަފް ތަރުތީބުކޮށް, ރަނގަޅު އޮފިސަރުން ބައްޓަންކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ދައުލަތުން އިސްކަންދޭންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދީ އެކަމަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުތަކުގެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް. ހަޤީގަތުގައިވެސް މިކޮންފަރެންސް ނިމިގެންދާއިރު މިސަރުކާރުން މިކަމަށް ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ފެނިގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން. "
މިނިސްޓަރު އިމްރާން

މިއަދު ފެށި ކޮންފަރެންސް ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މިކޮންފަރެންސް ފެށީ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ޕޮލިސް ބޯޑްގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު މިނިސްޓްރީއާ ފުލުހުންނާ އެކުވެ, ގުޅިގެން ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކާއި މަސައްކަތްތަކަކަށްފަހުއެވެ. ކޮންފަރެންސް ފެށުމާ ހަމައަށް އާދެވުނީ ދައުލަތުގެ ވަރަށްގިނަ މުއައްސަސާތަކުގެ އަދި ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ދިރާސާކުރާ ޤާބިލް ބޭފުޅުންގެ ވަރަށްބޮޑަތި އެހީތެރިކަމަކާއެކުއެވެ.