ތިރީގައި މިވަނީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މި ރަމަޟާންމަހު އާއިލާތައް އެކުގައި، ޖަމާއަތްތައް އެކުގައި ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތުގެ އުފާވެރި މަންޒަރުތައް ފެންނަ ފޮޓޯތަކެވެ.

މަސްޖިދުލް އަޤްސާ:
ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާ:
ސްރީލަންކާ:
ވެސްޓް ބެންގޯލް:
މިސްރުގެ ގާހިރާ:
ސްޕެއިން:
ސޫރިޔާގެ ދިމިޝްގް:
ޔޫއޭއީގެ ޝާރްޖާ:
ސޫރިޔާ:
ރޮހިންގާ ރެފިއުޖީ ކޭޕްމް - ކެނެޑާ
އިންޑޮނޭޝިޔާ: