އޯލެވެސް އިމްތިހާނުގެ ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވާ ކުދިންގެ އަދަދު ދަށްވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ، ކުރިން ބޭނުންކުރި "އޮފްރޯލް" އުސޫލު މިހާރު ބޭނުންނުކުރާތީކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް، ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން 50 އިންސައްތަ ދަރިވަރިން ފާސްނުވާކަމަށް ބުނެ ނޫސްތަކުގައި ޝާއިއިކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް އެދުމުންނެވެ.

ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވާ ކުދިންގެ އަދަދުގެ ތަފާސްހިސާބު ހަދާގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ތަފާސްހިސާބު ހަދާއިރު، ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވާ ކުދިންގެ އަދަދު ގުނާއިރު، ދަސްވާރަކީ ތިން މާއްދާގެ ގޮތުގައި، އަދި ބީޓެކްއަކީ ހަތަރު މާއްދާގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭރު ފެންނަމުންދިޔައީ އަސްލު ނަތީޖާ ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމާ އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އަސްލު ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން އެއް ނޫން. 5 މާއްދާއިން ފާސްވާކުދިން ކަލްކިއުލޭޓްކުރަން އޮފް ރޯލް ކުރަނީ. އެއީ ފާސް ނުވާނެ ހެންހީވާ ކުދިން ބާކީ ކޮށްފައި، ފާސްވާނެހެން ހީވާ ކުދިން ކަލްކިއުލޭޝަނަށް ލާފަ ސްޓެޓިސްޓިކް ކަލްކިއުލޭޓްކުރުން. އެހެންވީމާ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށް، އެ ޕަސަންޓޭޖް ފެންނަމުން ދިޔައީ.
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ފާސްނުވާނެހެން ހީވާ ކުދިން ބާކީ ކުރުމުން އޭރު ފާސްވާ ނަތީޖާ ބޮޑުކޮށް ފެންނަކަމަށްވިޔަސް، މި ސަރުކާރުން އެކަން އެހެންކުރުން ހުއްޓާލީ، އެޑިއުކޭޝަން ސިސްޓަމްގެ އަސްލު މަންޒަރު ފެނިގެން މެނުވީ އެޔަށް ފަރުވާއެއް ނުހޯދޭނެކަން ގަބޫލުކުރާތީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު، ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް 5 މާއްދާ ހެދުން މަޖުބޫރުކުރި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މިނިސްޓްރީން ނިންމީ، ހުރިހާކުދިން 5 މާއްދާ ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ލިޓްރަސީ ނިއުމަރަސީ ވަރަށް ބޮޑަަށް ދަށްވެގެންދާތަން. އެހެންވެ ހާއްސަ ފޯކަސްއެއް ދިނީ، ދިވެހި، އިނގިރޭސި، ހިސާބު، އިސްލާމް އަދި އެކުދިން ސްޓްރީމްތެރެއިން ކޮންމެ އެއް މާއްދާއެއް ހަދަން މަޖުބޫރުކުރާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ ޑްރޮޕްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ ވަރަށް ވެސް ސިވިއާ ކޭސް އެއް ހުންނަ ކުއްޖަކަށް. އަޅުގަނޑުވެސް ބެލުމަށް ފަހު. އެހެންވީމާ ހުރިހާކުދިވެސް މިހާރު 5 މައްދާ ހަދާނެ. އެހެންވީމާ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ކަލްކިއުލޭޓްކުރާއިރު، އެފެންނަ ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން ދައްވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ.
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ

މީގެއިތުރުން، މިނިސްޓަރ ވަނީ، ފާސްވާ އަދަދުތައް އިތުރުކުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން އިންޕްރޫވް ކުރަންޖެހޭ މާއްދާތަކަށް ލިޓްރަސީ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިކަންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސްކޫލްވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ވަކި ވަކި ސްކޫލްތަކާއި އެކު މިނިސްޓްރީން ތިން އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އޭގެ ނަތީޖާ މިހާރު ފެންނަ ކަމަށާއި، އިނގިރޭސިން އަދި ހިސާބުވެސް ކުދިން ފާސްވާ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި، 2013 ވަނަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ފަސް މާދާއިން ފާސްވާ ނިސްބަތް 49 އިންސައްތާގައި ހުރިއިރު 2014 ވަނަ އަހަރު އެ ނިސްބަތްވަނީ 52 އިންސައްތައަށް މަތިވެފައެވެ.

އެއަށްފަހު 2015 ގައި 55.7 އިންސައްތައަށް މަތިވެފައިވާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ނިސްބަތް ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 70 އިންސައްތައިގަ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު 77 އިންސައްތައަށް ފާސްވާ ނިސްބަތް އަރާފައިވީ ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު ވެރިކަމުގައި އެ ނިސްބަތް އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވާން ފަށާފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައެވެ.

އެގޮތުން 2019 ގައި އެ ނިސްބަތް 68.3 އިންސައްތައަށް ދަށްވެ، 2020 ގައި 66.4 އިންސައްތައަށް ދަށްވުމަށްފަހު، 2021 ގައި އެ ނިސްބަތްވަނީ 52 އިންސައްތައަށް ވެއްޓިފައެވެ.