ރައްޔިތުން ތިބީ ދަރާފަކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާއީ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޯފަން ކުދިންނަށް ވޯޓުދިނުމާއި ބެހޭ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެމްބަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، ހާއްސައެހީއަށް ބެނުންވާ ފަރާތަތްކާއި މެދުގައި، ހާއްސަކޮށް ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކިޔަވާކުދިންނާ ދޭތެރޭ މިސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފަކަމަށެވެ. ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކްލާސްރޫމްތައް ނޭޅި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންގެ އާދޭސް މިނިސްޓަރުންނާ ހިސާބަށް ގެންނަމުންދާކަމަށާއި، ސްކޫލްތަކުގައި ހުރި މަރާމާތުތައް ނުކުރެވި އެކަންކަންވެސް މިނިސްޓަރާއި ހަމައަށް ގެންނަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތްކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގައި ނެތީ އެބާގިލްކަން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރެވޭ ވަރުގެ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ކުދިން އެބަ ބާކީވޭ. ބަކީވާ ނިޒާމެއް މިއަދު މިއޮތީ. އެ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށްދެށޭ ބުނީމަ އެބަބުނޭ ތިމަންނަމެން އެބަ ގެންނަމޭ މިވަނަ ކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް. އެ ޕްރޮގްރާމް ގެނައީމަ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީއެއް ނުވާނެއޭ. ސަރުކާރުން ތިމަންނަމެން ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ލާރި ހޭދަކޮށްފީމޭ ބުނާއިރު، އެލާރި ހަރަދުކުރީ އެވޯޑަށް. ކުއްޖަކަށް ނުނޭ، ތައުލީމަކަށް ނޫނޭ. އެވޯޑް ހަދަން ހަރަދުކުރީ. އެވޯޑް ހަދަން ކުންފުނިތަކަށް އެލާރި ހަރަދުކުރީ.
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް

މެމްބަރު ޝިޔާމް ވަނީ، މަޖިލީހުން ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 170 ބިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެން އުފަލެއް ލިބުނީ ކޮން ރައްޔިތަކަށްތޯ ސުވާލުކުކުރައްވާފައެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތަކަށްވީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުތައް މުއްސަނދިކުރުންކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖީބުގައި ހުރި ރުފިޔާވެސް މިހާރު ހުސްވެފައިވާކަމަށް އޭނަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ރޮކެޓް ސްޕީޑްގައި މައްޗަށްދާތަން މި ފެންނަނީ. އެއްވެސް ހިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތި ސިޔާސީގޮތުން މިގެންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް މިވީ ބޮޑު. ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އިތުރެއް ނުވޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެއްޖެ. ބީއެމްއެލްގައި މިހާރުވެސް އެކައުންޓެއް އޮތް ފަރާތެއް ވިއްޔާ އޮންނާނެ ލޯނެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުން މިތިބީ ދަރާފަ. އިޖްތިމާއީ ފޭރާން ހަލާކުވަނީ. ރައްޔިތުން އެލޯނުތައް ދެއްކުމަށްޓަކައި 24 ގަޑިއިރު މަަސައްކަތްކުރޭ. އާއިލާއާއެކު ހޭދަކޮށްލަން ވަގުތެއް ނުލިބޭ މިއަދު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތީ
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރު އައި ފަހުން ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާއީ ދިރިއުޅުން އެއްކޮށް ހަލަކުވެ، އިޖްތިމާއީ ފޭރާންވެސް ހަލަކުވެފައިވާކަމަށެވެ.