ޗުއްޓީ ތެރޭގައިވެސް ކުދިންލައްވައި ކަންކަންކުރުވައި ކަންކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ޚާއްޞަކޮށް ދީނީ ކަންކަމަށް ކުދިންނަށް ބާރުއަޅައިދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބެލެނިވެރިންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ، މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލްގެ ގްރެޖުއޭޝަން 2022-2023 ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކުދިންގެ ހުރި ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިން ބާރުއަޅައިދިނުމަށް ވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކުދިންނަކީ މަސައްކަތްތެރި ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ސްކޫލުތަކާއި ބެލެނިވެރިން އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރު ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރާ ދަރިންތަކެއް އެކުލެވޭ ހެޔޮލަފާޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިން އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްދިނުމަަށް ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލުން ގްރެޖުއޭޓްވި ޔޫ.ކޭ.ޖީ1 އިން ފެށިގެން ޔޫ.ކޭ.ޖީ 8 އާ ހަމައަށް ހުރިހާ ކްލާސްތަކުން ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރުންނަށް ސްކްރޯލް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމެވެ.

މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލަކީ 24 އޮކްޓޫބަރ 2021 ގައި ހުޅުވި ޕްރީސްކޫލެކެވެ. މިހާރު 462 ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރަމުން އަންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 36 ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ސްކޫލުގެ ގްރެޖުއޭޝަން 2022-2023 ގައި ޖުމްލަ 198 ދަރިވަރުން ގުރެޖުއޭޓްވެފައިވެއެވެ.