މި ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢަލީ ޙައިދަރު އަޙްމަދަކީ މާލޭ ރައްޔިތުން އަތުން ފޭރިގަތުމުގެ ނިޔަތުގައި ވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަށް ރުހުން ނުދެއްވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެމްބަރު މީކާއީލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުތުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މީކާއީލް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ބަލާލުމުން އެނގެނީ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޭރިގަންނަން އުޅޭކަން ކަމަށެވެ. މީކާއިލް ވަނީ އިއްޔެ މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވައިފައެވެ. އިއްޔެ މިނިސްޓަރު ވަނީ ނިމިދިޔަ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ނިންމައިފައިހުރި، އަދި މިހާރު ދީފައިހުރި ބައެއް ގޯތިތައް އެހެން ސަަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވަޒީރުގެ މި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން މީސްމީޑިއާގެ އެކި މަންސަތަކުގައި ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ވަޒީރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ވަޒީރުގެ ވާހަކަފުޅާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިވަޑައިގެން މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެމްބަރު މީކާއީލް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައީ ދޮގު ވިއްކައިގެންކަމަށް، ވަޒީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަމިއްލަފުޅަށް އިއުތިރާފުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ދިން އެއްވެސް އެއްޗެން ރައްޔިތުން އަތުން އަތުނުލައްވާނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ ރާގު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު އެކި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ، އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބޭ ގޯއްޗެއް، އެއްވެސް މީހަކަށް ދީފައޮތް ވަޒީފާއެއް، އެއީ ސިޔާސީ ވަޒީފާއެއް ކަމުގައި ނުވާހާ ހިނދަކު އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި އަތުނުލާކަމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަޒިރު ހައިދަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު އޭރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

"މި ބަޖެޓަށް ބަލާލީމައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ، މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން މި ސަރުކާރުން ފޭރިގަންނަ މަންޒަރު. ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަން ޖަހާފަ މިއޮތް 400 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ގައިމުވެސް ފެންނަނީ އަދި މި ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު އެ ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސުން އަޅުގަނޑަށް ސާފުވަނީ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޭރިގަންނަން މި ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު. ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ދޮގު ވިއްކައިގެން. ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މި ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު، އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް އެ އިއުތިރާފުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ތިމަންނާމެން ވެރިކަން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ތިމަންނާމެން އެ ދުވަހު ހެދީ ދޮގޭ. ޑރ، މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައި އޮންނާނެ، މާލޭ ރައްޔިތަކަށް ލިބުނު ތަނަކުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމަކާ ނުލައި ގޯތިތަށް ހަވާލުކުރާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް ވެރިކަން ލިބުމާއެކު ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ".
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް އަހްމަދު ނަސީމް

ވަޒީރު ހައިދަރު ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރާ ހަމައަށް މި ސަރުކާރުން ދީފައިހުރި އެއްވެސް ގޯއްޗެއް، ފުލެޓެއް އަތުނުލާނެ ކަމަށާއި، އެފަހުން ދީފައިހުރި ތަންތަން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އަލުން ރިވިއުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ކުރިން ގޯތިލިބެން އޮތް ތަން ނޫން އެހެންތަނަކުން ގޯތި ލިބިދާނެ ކަމަށާއި، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ނުލިބުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތްކަން ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ވަޒީރު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި މެމްބަރު މީކާއީލް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ހަމަވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމުގެ ނަތީޖާއާ ހަމައިން ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން ވަޒީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

"ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މިވަނީ މިހާތަނަށް ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖޭގައި ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރަކު ނުދައްކަވާފަދަ "ހޮޅި" ވާހަކަ ދައްކަވާފަ. 9 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ ހަމައަށް ރައީސް ޞާލިޙް ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފިޔަވައި އިތުރު ކަމަކަށް ތިމަންނާމެން އިހުތިރާމެއް ނުކުރާނަމޭ. މިއީ ކޮންކަހަލަ "ހޮޅި" ވާހަކައެއްތޯ؟ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދައުރު ހަމަވަނީތޯ އިންތިޚާބެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާ ހަމައިން. ކޮންކަހަލަ "ކޮސް" ވާހަކައެއްތޯ މި ދައްކަވަނީ؟".
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް އަހްމަދު ނަސީމް

ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދޭއިރު، ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ހައިދަރުއަށް ރުހުން ދިނުމަށް، މަޖިލީހުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީ އޮތް އެމްޑީޕީން ތުރީލައިން ވިޕެއް ނުނެރުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައި، އެފަދަ އެންގުމެއް އެންގިޔަސް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ދިނުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާނެކަމަށް މެމްބަރު މީކާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދޭއިރު، ވަރަށް އިހުތިރާމާއެކު އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕަށް އަދި ޕީޖީ ގުރޫޕަށް ދަންނަވަން، ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ދިނުމަށް، "ގްރީން" އަށް ތުރީލައިން ވިޕެއް އަޅުއްވަން ނަހައްދަވައްޗޭ. މި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ދިނުމަކަށް ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑެއް ވޯޓެއް ނުދޭނަން".
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް އަހްމަދު ނަސީމް

ނޫސްވެރިންނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ވަނީ ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމާ ގުޅޭގޮތުން މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ހިއްސާކުރައްވައިފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އެ ތަންތަނުން ބިން ދޫކުރަން ނިންމައިފައިހުރީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތިކަމަށެވެ.

އެއީ މި ސަރުކާރުން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެ ފަދަ ޕްލޭނެއް ނެތް ތަނެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.