ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ މ. ކުނޫޒުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާތަކުގެ އިތުރުން ގާސިމް މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖީދީ މަގުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މ. ކުނޫޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ކުނޫޒުގައި މިހާރު ހުރި ޕޯޑިއަމަށް ވުރެ، ގާސިމް އިބްރާހިމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލުމުގެ ގޮތުން މަޖީދީ މަގުގައި ބަހައްޓާ ޕޮޑިއަމް މާބޮޑުވެފައި ވަރުގަދަ ވާނޭ ކަމަށާއި އެ ޕޯޑިއަމް ބަހައްޓާނީ މަޖީދީ މަގުގެ މެދުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެޕޯޑިއަމް ބަހައްޓާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަން ސަރުކާރަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނިގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާއި ހިސާބަށް އަތުވެއްޖެކަން ސަރުކާރަށް ގަބޫލު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

"ރައްޔިތުން ހޮވާފަ ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިހާރު ރައްޔިތުންނާއި ހިސާބަށް އަތުވެއްޖެ ކަން ސަރުކާރަށްވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭ. ރައްޔިތުންނާއި ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ރައްޔިތުން މިބުނަނީ ހޯހޯއޭ ސަރުކާރަށް މިފަހަރަކު ވޯޓު ދެވޭކަށް ނެތޭ. އަނިޔާވެރިކަމަށް ވޯޓު ދެވޭކަށް ނެތޭ. ސަރުކާރުން ހަދަނީވެސް ދޮގޭ. ދައްކަނީވެސް ދޮގޭ. ހުރިހާ ކަމެއް ބިނާވަނީ ދޮގެއްގެ މައްޗަށޭ. އެހެންވީމަ އެ ދޮގަކަށް މިހާރު ވޯޓު ދެވޭކަށް ނެތޭ. މިފަހަރު ވޯޓުދެވޭނީ ފެންނަން އޮތް ތެދަށޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.