ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި ދެ ބިލަކީ ގާނޫންއަސާސީއާއި ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ދެ ބިލް ކަމަށް ވާތީ މަޖިލީހުގެ މިއަަދުގެ ނިންމުމަށް ދަައުލަތުން އަަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަަބުދުﷲ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލާއި، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަަހްމަަދު ނިހާން ހުސައިން މަަނިކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފަައިވާ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރައްވާފަައިވާ ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

ދިވެހިން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލި ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި ދެ ބިލަކީ ވެސް ގާނޫނު އަސާސީއާއި ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ދެެ ބިލް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުންް އެއީ ދައުލަތުން އެއަށް އަމަަލުކޮށްގެން ނުވާނެ ދެ ބިލް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި ކަހަލަ ބިލްތައް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެފަދަ ޖަލްސާއަަކަށް 43 މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިއްބަވަންޖެހޭނެ ކަމަށާ ގާނޫން އަސާސީގަައި ބުނެފަައިވާ ގޮތުން 43 މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިއްބަވާ ޖަލްސާއެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް މިފަދަ ބިލްތަކަށް ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ކަމަށެވެ.