VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Afraasheemge maraa gulhunhuri emmenah fiyavalhu alhan majleehun faaskohffi

27 Nov 2019

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެކުލަވާލި ތަހްގީގު ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށްކުރި އެންމެންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.