VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Tourism ishthihaaru kurumah 154.2 million rufiyaage budget eh

16 Nov 2019

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އެސިނާއަތަކަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އެއް ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް އަދި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްރިވާ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެ ސިނާއަތް އިޝްތިހާރު ކުރުމަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 50 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހަރަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.