VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Sarukaarun beynunvany Raees yamin egothah gengulhen - Dr.Jameel

18 Mar 2020

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމުގެ މަރުހަލާގައި ދައުލަތަށް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެނަމަ އިތުރު އެހެންކަމެއް އުފަންކޮށްގެންވެސް ރައީސް ޔާމީން އެގޮތަށް ގެންގުޅެން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ