VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Qaumee Inaam dhinumuge Jalsa

29 Oct 2019

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 5 ބޭފުޅަކަށް، އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 21 ފަރާތަކަށް މިރޭ ދެއްވައިފިއެވެ.