VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Cycle vagah negun ithuruvaa massal

01 Nov 2019

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށްވެސް އާންމު މައްސަލައެކެވެ. ވަގަށް ނެގުމުގައި ވަކި ވައްތަރެއްގެ މުދަލެއް ނެތެވެ. ނަގާ އެތީގެ ކުޑަބޮޑު މިނެއްވެސް ނެތެވެ. ފައިސާއިން ފެށިގެން ގޮސް މަގުމަތީގައި އެންމެންގެ މެދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެއްޗެހިވެސް ވަގަށް ނަގަނީއެވެ.