VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

MRM in Council Inthikhaabah Thayyaaruvanee

15 Nov 2019

ރައީސް މައުމޫން އިސްވެ އުފައްދަވާފައިވާ މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް) އަކީ މިސަރުކާރު ގެނައުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ނަން މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓަށް ބަދަލުކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގައި މިހާރު އޮތީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައެވެ.