VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Kan'dun nafaa hoadhaa dhivehinnah hama saabas!

14 Dec 2019

ދިވެހިންގެ ލޭނާރުަކަމަށް ދެކެމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމަކީ ހަނދާނަށް އަންނަ ފެށީންސުރެންވެސް ދިވެހިން އެންމެ ފޯރީގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެވެ. އަދިވެސް އެފޯރިއަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަނބިދަރިންދޫކޮށް މާކަނޑަށް ނިކުމެ ބާނައިގެން އަންނަ މަސްކޮޅު ވިއްކައިގެން އެލިބޭ ނަފާއިން ދިރިއުޅޭ މީހުން ކިހާ ހިތްވަރުގަދަތޯއެވެ. މަސްވެރިކަމަކީ މީގެކުރިން އުމުރުން ދުވަސްމީހުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް މިހާރު 16 އަހަރުފެށިގެން މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެގެން އުޅޭ އެތައް ކުއްޖެއް އެބައުޅެއެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި ދިވެހި ޒުވާނުން އުޅޭތަން ފެނުމުން އެކުދިންނަށް ތައުރީފްކުރާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެެވެ. އެކުންދިންނަށް ހަމަ ތައުރީފް ހައްގެވެ. ދިވެހިންގެ ޒަމާންވީ މަސައްކަތްތަކާއި، ހިތްވަރު އަންނަށް އޮތް ޖީލަށް ގެންގޮސްދޭނީ ހަމަ އެކުދިންނެވެ.