VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Faaithuvi aharu dhivehi fannaanunnah bodu heydhaeh koh enme gina furusathu

15 Nov 2019

ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ހޭދަކޮށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ދިވެހި ފަންނާނުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދެވުނުކަމީ ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމުގައި ބައިސްކޯފު ސްޓްރީމިންގ އެޕްގެ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު މިރުޝާން (މިރޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.