VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Enama haadhisaa ah 17 aharu

31 Mar 2020

ނގެން އޮތް ތާރީޚަށް ބަލާއިރު މިއީ ކަނޑުމަތީގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާވެސްމެއެވެ. ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ ކަޅު ދުވަހެކެވެ. އެ ކަޅު ދުވަހާ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލީ މީގެ 16 އަހަރު ކުރިންނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ހަނދާން އަދިވެސް އާ ކުރަނީ އިއްޔެ ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއެއްގެ ގޮތުގަ