VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Ijuthimaaee gaidhuru kamah vure rangalhee 'physical distancing'

06 Apr 2020

އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ނުވަތަ "ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގ" ގެ ބަދަލުގައި ޖިސްމާނީ ގައިދުރުކަން ނުވަތަ "ފިޒިކަލް ޑިސްޓެންސިންގ" މި ބަސް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާ، ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯއިން މިހާރުވަނީ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ.