VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Raajjeyge hurihaa Airport thakeh mihaarahvure tharahgeekureven ebajehey: MP

17 Mar 2020

ރާއްޖެގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެއާޕޯޓްތަކުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރަށް ތަރައްގީކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެތަންތަން އިތުރަށް ތަރައްގީކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެ