VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Broadcom Ge Fahu Furusathu: Mifaharu Vaanee Kihineh?

14 Dec 2019

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެފައި އޮތް އެއް ކަމަކީ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އެކިގޮތްގޮތުން ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވާ މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި އެއް ބަޔަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނެވެ.