VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

February 7 ge massala belun Report (08 October 2019)

09 Oct 2019

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ހާދިސާ، ފެބުރުއަރީ 7ގެ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ "ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ" އަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިވަނީ ހުށަހަޅާފައި،،