VOD VTV LIVE VFM 99

February 7 ge massala belun Report (08 October 2019)

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ހާދިސާ، ފެބުރުއަރީ 7ގެ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ "ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ" އަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިވަނީ ހުށަހަޅާފައި،،

09 Oct 2019

More to watch