VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

2020 vana aharah lafaakoh 37.5 billion rufiyaa ge budget eh hushahalhaifi

09 Nov 2019

2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދައުލަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.