VNEWS VTV LIVE VFM 99
LOBUVETHI NABIYYAA
Rated G

LOBUVETHI NABIYYAA

Dharus by Sheikh Ilyas Hussain

12 Nov 2019

'LOBUVETHI NABIYYAA' Dharus was Organised by Adhalat Party, Event held at Alimas Carnival stage on 1 November 2019.