VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Farukolhufushi quarantine facility: Varahves fenvaru rangalhu

06 Apr 2020

ފަރުކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާއިރު މިތަނުގައި ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ. މިތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުންނަށް ވަކިން ހާއްސަ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމްކޮށް، އެމީހުން ވަދެނިކުމެ ހެދުމަށް ހާއްސަ އިންތިޒާމުތަކެއް ވަނީ ހަމަޖަައްސާފައެވެ