VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Meege kurin noosverikamuge hahguthakugai othee kastholhu alhuvaafa: Raees

14 Dec 2019

މިދިޔަ ސަރުކާރުން، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު އޮތީ، ކަސްތޮޅު އަޅުވާފައިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.