VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Hithuge Bali (29 Sept 2019)

30 Sep 2019

ތިޔައިގެ ތެެރެއިން ހިތުގެ ބަލީގެ ވާހަކަ އަޑުއެހީ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ؟ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު އަހަރަކު 17.9 މިލިއަން މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެދެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ބަލާލި ކަމުގައިވިޔަސް ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ ހިތުގެ ބަލިތަކެވެ.