VOD VTV LIVE VFM 99

Hithuge Bali - News Report (29 Sept 2019)

ތިޔައިގެ ތެެރެއިން ހިތުގެ ބަލީގެ ވާހަކަ އަޑުއެހީ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ؟ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު އަހަރަކު 17.9 މިލިއަން މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެދެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ބަލާލި ކަމުގައިވިޔަސް ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ ހިތުގެ ބަލިތަކެވެ.

30 Sep 2019

More to watch