VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Maafaru Airport aai medhu gotheh ninmavan Minister Dr. Hussain Maafarah

13 Jan 2020

ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީކުރި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ހުއްދަ ނުދޭން އީޕީއޭ އިން ނިންމި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މާފަރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.