VOD VTV LIVE VFM 99

Dhondhooni - News Report (8 Oct 2019)

ކޮންމެ އިރުވައި މޫސުމެއްގައިވެސް ދޮންދޫނި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރެވެ. ކޮންމެ އިރުވައި މޫސުމަކަށް ދޮންދޫނި ނިކުންނަ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެެރިންވެސް ކޮޅުކޮޅުމަތިން ނިކުންނަވާކަމަށްވެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަހަރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ މިސާލު ޖެއްސެވީ އެ ދެ މާނައިގައި ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

09 Oct 2019

More to watch