VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Dhondhooni (8 Oct 2019)

09 Oct 2019

ކޮންމެ އިރުވައި މޫސުމެއްގައިވެސް ދޮންދޫނި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރެވެ. ކޮންމެ އިރުވައި މޫސުމަކަށް ދޮންދޫނި ނިކުންނަ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެެރިންވެސް ކޮޅުކޮޅުމަތިން ނިކުންނަވާކަމަށްވެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަހަރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ މިސާލު ޖެއްސެވީ އެ ދެ މާނައިގައި ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.