VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Quarantine gai huri dhivessehge vaahakah; Miee hiy dhathi gurubaanee eh!

06 Apr 2020

ރާއްޖޭގެ އެކި ރިޒޯޓުތަކުގައި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީސްތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާއިރު، މިފެސިލިޓީތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންވެސް އެބަތިއްބެވެ. މިގޮތަށް ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ދިވެއްސެއްގެ ތަޖުރިބާ ވަނީ ވީނިއުސް އާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.