VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

JP akee Siyaasee Beyfulhun Maayoos Nukuraa Party

29 Oct 2019

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަމުންދާއިރު އެއްވެސް މީހަކަށް މާޔޫސްކަމެއް ނުދޭނެ ކަމަށް އެޕާޓީން ގެންދަނީ ބުނަމުން،، ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެނަށް އޯގާތެރި ލީޑަރަކު ހުންނެވުމަކީ އެ ޕާޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވަމުންގެންދާ ސަބަބު ކަމުގައި ޕާޓީގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަލީ ޢާރިފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި،