VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Male' hindhemili furathama faharu: Thajuribaa thafaathu

06 Apr 2020

ކުޑައިރުއްސުރެ "ކާފިއު" މިބަސް ކިޔާ އަޑު އަހަމެވެ. ސިފަކުރެވިފައި އޮންނަނީ ވަރަށް ބިރުވެރި ބަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކުރެވެނީ ކޮންމެވެސް ބޮޑު ކަންތައްގަނޑެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ އިހުސާސެވެ.