VNEWS VTV LIVE VFM 99
News News
Rated G

News News

Broadcom Qaanoonee huskamegga thereyga

29 Oct 2019

ރާއްޖޭގައި، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގްސްޓް މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިބިލު ތަސްދީގުކޮށްފައިވަނީ ހަމަ އެމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އުފައްދާފައިވަނީ މިގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ.