VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Majilis Wistleblow Report (08 October 2019)

09 Oct 2019

ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ "ވިސްލްބްލޯ ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި،،