VOD VTV LIVE VFM 99

Majilis Wistleblow Report (08 October 2019)

ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ "ވިސްލްބްލޯ ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި،،

09 Oct 2019

More to watch