VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Bodethi islaah thakeh genaumah fahu Laamarukazee bill faas koffi

08 Dec 2019

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު، ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހުތަކާއެކު ފާސްކޮށްފި އެވެ.