VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Raajjeygai handoo hehdhi dhaane?

06 Apr 2020

ތާރީޚީ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހިންނަކީ އެބަޔަކު ދިރިއުޅުނު މާހައުލުގައި ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ދަނޑުވެރިކަމެއް ކޮށްގެން އެއިން ލިބުނު އެއްޗަކާއި، ދިވެހި ރުކުން ލިބޭ ތަކެއްޗާއި، ކަނޑުން ލިބޭ ރޯދިން ކައިބޮއި އުޅުނު ބައެކެވެ